Här ser du hur protokollet för Rumba ser ut. De fetmarkerade rutorna är Rumbas resultat.
Rumba gick sitt MT 5 oktober 2013 på Ludvika BK. Domare var Sune Halvarsson och Kent Andersson.

1 2 3 4 5
Samarbete
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen. Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren. Leker själv, men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Samarbete
Tl
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen. Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från testledaren. Leker själv, med kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Gripa
ta tag 5m
Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt Griper direkt men ej med hela munnen Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen
Gripa
ta tag 40m
Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt Griper direkt men ej med hela munnen Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen
Gripa
hålla 5m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Byter tag upprepade gånger. Byter tag vid något tillfälle. Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
hålla 40m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Byter tag upprepade gånger. Byter tag vid något tillfälle. Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
slita, dra 5m
Håller ej. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet
Gripa
slita, dra 40m
Håller ej. Håller, men drar inte emot.
Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot under huvuddelen av momentet Drar emot under hela momentet
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Startar tveksamt eller håller låg fart, fullföljer. Startar med hög fart – målinriktad.
Förföljande
gripande
Nonchalerar föremålet. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet
Uthållighet Försöker ej Jobbar mindre än 30 sekunder. Jobbar i 30 sekunder. Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder
Social självsäkerhet Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera Visar social osäkerhet i flera situationer. Visar social osäkerhet i enstaka situationer. Visar otrivsel / något undvikande i någon situation. Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas. Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt Svarar lek & lekinviter Spelar med, är aktiv Inbjuder passiv figurant
Handlings-
förmåga
Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt lösa problemen Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassnings-
förmåga
Låg intensitet i de flesta situationer. Hög intensitet i de flesta situationer. Låg intensitet i några test-
situationer.
Hög intensitet i några testsituationer. Anpassar intensiteten i testsi-tuationerna.
Koncentra-
tion
Okoncentrerad i de flesta testsituationer Viss koncentration – flera långa avbrott – gör annat I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer Koncentrerad, men med något kort avbrott
Obruten koncent-
ration
Avreaktion Kan ej avreagera Tar lång tid för avreaktion Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnes-
bilder utan undvikande beteenden.
Visar enstaka minnes-
bilder utan undvikande beteenden.
Rädsla Mkt rädd. Flykt eller passivitet Rädd. Enstaka flykter/flyktstarter Viss rädsla. Undanmanöver – avståndsreglerar I stort orädd. Enstaka avståndsreglering Helt orädd
Aggressivitet Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen  eller kortvarig aggression Visar liten aggression. Visar måttlig aggression
Nyfikenhet Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitets-
höjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Imponer-/ hotbeteenden
Stel kropp, morr riktat mot testledaren. Bitintention
Stel kropp, morr riktat mot testledaren
Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund, slappnar av Inga imponerbeteenden